Select Page

 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำ หรับดวงตา ปกป้องการเสื่อมสภาพของดวงตา ช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะผิดปกติที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพของดวงตา และฟื้นฟูประสาทการมองเห็นให้ทำ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

Benefits

ช่วยเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องการเสื่อมสภาพของดวงตา
ช่วยปกป้องดวงตาจากรังสี UV และรั งสี Blue Light จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ บรรเทาอาการตาแห้ง ตาล้า
ช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะผิดปกติที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของดวงตา
ช่วยบำ รุงสายตา ฟื้นฟูประสาทการมองเห็นให้ทำ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 Active Ingredient

Bilberry Powder

บิลเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารกลุ่ม Anthocyanin มีคุณสมบัติเป็น Antioxidant ช่วยต่อต้าน อนุมูลอิสระ ลดผลกระทบจากแสงแดดและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อดวงตาบรรเทาอาการอักเสบของเซลล์บริเวณดวงตาและจอประสาทตา ทำ ให้ประสาทการมองเห็นทำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยับยั้งการเสื่อมสภาพของดวงตา
มีรายงานว่าบิลเบอร์รี่ ช่วยบรรเทาอาการตาแห้งและชะลอความเหนื่อยล้าของดวงตาอันเนื่องมาจากการมองแสงจากหน้าจอนานจนเกินไป เหมาะสำ หรับใช้เพื่อยกระดับการปกป้องประสาทการมองเห็นในยุคปัจจุบันที่มีการใช้งานอุกรณ์อิเล็คทรอนิกส์หลายชั่วโมงต่อวัน

Marigold Powder

ดอกดาวเรืองมีสารประกอบกลุ่ม Carotenoid ที่สำ คัญ คือ Lutein และ Zeaxanthin โดยทั้งสองรายการถูกจัดว่าเป็น Super-antioxidant ช่วยปกป้องดวงตาจากการถูกทำ ร้ายโดยอนุมูลอิสระ แสงแดด และรังสี Blue Light จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ยับยั้งการ
เสื่อมสภาพของดวงตาและจอประสาทตา บรรเทาอาการตาแห้ง ตาล้า พร้อมลดโอกาสในการเกิดภาวะผิดปกติในการมองเห็นได้เป็นอย่างดี

Omega-3 Powder

โอเมก้า 3 คือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิดหนึ่ง ซึ่งจำ เป็นต่อระบบการทำ งานต่างๆ ภายในร่างกาย จัดเป็นกรดไขมันจำ เป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร ประกอบไปด้วยกรดไขมัน DHA และ EPA ช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื่นให้กับดวงตา โดยจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาสร้างไขมันเพื่อมา
เคลือบน้ำ ตาไว้ ไม่ให้ระเหยเร็วเกินไป บรรเทาอาการตาแห้ง ทั้งยังมีส่วนช่วยลดการอักเสบให้กับจอประสาทตา ปกป้องพร้อมฟื้นบำ รุงสุขภาพการมองเห็นให้กลับมาทำ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Vitamin C

วิตามินซีมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนในดวงตา พร้อมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเสื่อมสภาพของดวงตาและจอประสาทตา ทำ ให้ประสาทการมองเห็นสามารถทำ งานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการเกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมและต้อหิน

7 Berries Powder

สารสกัดจากเบอร์รี่ 7 ชนิด ได้แก่ แบล็คเบอร์รี่ แบลคเคอแรนท์ บลูเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ แครนเบอร์รี่ และอาซาอิเบอร์รี่ อุดมไปด้วย Vitamin ACE และสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่ม Polyphenol, Flavonoid และ Anthocyanin มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเสื่อมสภาพของเซลล์บริเวรดวงตาและจอประสาทตา ปกป้องดวงตาจาก
ภาวะประสาทตาเสื่อม จุดรับภาพเสื่อม และภาวะผิดปกติในการมองเห็น

Lutein Zeaxanthin

สารในตระกูล Carotenoid ซึ่งในธรรมชาติมีมากถึง 600 ชนิด แต่มีเพียง 2 ชนิด คือลูทีน (Lutein)และซีแซนทีน (Zeaxanthin) ที่พบในบริเวณเนื้อเยื่อตา และพบมากที่สุดบริเวณจุดศูนย์กลางของจอประสาทตา เป็นสาร Antioxidant ที่ช่วยเรื่องการบำ รุง สายตา ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต้อกระจกและโรคจอตาเสื่อม ทั้งยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำ ลายโดยการลดอนุมูลอิสระและกรองแสงสีน้ำ เงินที่จะทำ ลายดวงตา ปกป้องจอประสาทตาเสื่อม ชะลอการเกิดต้อที่ดวงตา

Vitamin A

วิตามินเอช่วยเสริมสร้างกระบวนการผลิตเซลล์เนื้อเยื่อใหม่บริเวณดวงตาและจอประสาทตา ทำ ให้ประสาทการมองเห็นได้รับการฟื้นฟูอยู่เสมอ ทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นให้กับดวงตา ทำ ให้สามารถมองเห็นในที่ที่มีแสงสว่างไม่ เพียงพอ หรือมีแสงสว่างมากจนเกินไปได้ดียิ่งขึ้น

Vitamin B1

วิตามินบี 1 ช่วยลดการอักเสบของดวงตาและจอประสาทตา บรรเทาความตึงเครียดของประสาทการมองเห็น ปกป้องดวงตาจากการเสื่อมสภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะผิดปกติของดวงตาและจอประสาทตา

Vitamin E

วิตามินอีมีส่วนช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับดวงตา บรรเทาอาการตาแห้ง ตาล้า ทั้งยังมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดปฎิกิริยา Lipid Peroxidationสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะผิดปกติในการมองเห็น อีกทั้ง วิตามินอียังมีคุณสมบัติในการแจกอิเล็คตรอนให้กับวิตามินซีที่เสื่อมสภาพแล้ว ทำ ให้วิตามินซีสามารถทำ งานได้ต่อเนื่อง ยาวนาน ยกระดับการปกป้องดวงตาและจอประสาทตาให้สูงขึ้น