Select Page

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ช่วยในการนอนหลับ คาโมมายล์เพื่อส่งเสริ มการนอนหลับที่ดี ส่วนประกอบที่ได้รั บการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์เหล่านี้พุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางการนอนหลับหลายแห่งภายในสมอง

 

Benefits

ช่วยเพิ่มระดับ Melatonin ทำ ให้คุณภาพในการนอนหลับดีขึ้น
ช่วยลดความตึงเครียดของระบบประสาทและสมอง
ช่วยกระตุ้นการหลั่ง Growth Hormone ทำ ให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงนอนหลับ
จัดการกับสาร Toxin ที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและสมอง
ช่วยคลายความเครียด ความวิตกกังวล สาเหตุหลักของภาวะนอนไม่หลับ
ช่วยบำ รุงระบบประสาทและสมอง เสริ มสร้างการเรี ยนรู้ และจดจำ

 Active Ingredient

Tart Cherry Extract

ทาร์ทเชอร์รี่อุดมไปด้วย Melatonin จากธรรมชาติ สารสำ คัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้น ช่วยผ่อนคลายร่างกาย บรรเทาอาหารนอนหลับไม่สนิท ทาร์ทเชอร์รี่ ยังมีสาร Tryptophan อยู่ในปริมาณที่สูง เมื่อ Tryptophan เข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็น Serotonin สารตั้งต้นของกระบวนการผลิต Melatonin ตามธรรมชาติในร่างกาย

L-Glutamine

กรดอะมิโนที่จำ เป็นที่พบได้มากในร่างกาย มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการหลั่ง Growth Hormone จากต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ทำ ให้ร่างกายมีการสั่งเคราะห์โปรตีน มากขึ้น ช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ลดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ทั้งยังสามารถ เปลี่ยนรูปแบบเป็น Glutamate สารตั้งต้นที่ร่างกายใช้ในการสร้างสารสื่อประสาทที่
สำ คัญอย่าง Gamma Aminobutyric Acid (GABA) ช่วยบรรเทาความตึงเครียดของระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้คุณภาพในการนอนหลับดีขึ้น

Gamma Aminobutyric Acid

กรดแกมม่าอะมิโนบิวทิริค สารสื่อประสาทที่สำ คัญของระบบประสาทและสมอง ช่วยผ่อน คลายความเครียดและความกังวล บรรเทาอาการนอนหลับไม่สนิท มีรายงานพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับมีสาร Gamma Aminobutyric Acid น้อยกว่าคนปกติถึง 30%

L-Theanine

กรดอะมิโนที่พบได้มากในพืชใบเขียว ชาดำ และเห็ดบางชนิด หลังจากร่างกายได้รับ L-Theanine จะกระตุ้นให้สมองส่งสัญญาณ Alpha Waves คลื่นสมองที่ช่วยให้ระบบ ประสาทและสมองผ่อนคลาย ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง Gamma Aminobyturic Acid สารสื่อประสาทที่สำ คัญของระบบประสาทและสมองอีกด้วย

Chamomile Extract

สารสกัดจากดอกคาโมไมล์ไปด้วยสารกลุ่ม Isoflavones ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจาก อนุมูลอิสระ ลดการอักเสบในเซลล์ของส่วนต่างๆ ในร่างกาย ทั้งยังมีสาร Apigenin สารสำคัญที่ช่วยให้ระบบประสาทและสมองผ่อนคลาย ช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น บรรเทาอาการนอนไม่หลับ

Vitamin B Complex

วิตามินบีรวมเป็นสารประกอบที่สำ คัญสำ หรับระบบประสาทและสมอง หากปริมาณวิตามินบีรวมในร่างกายลดลงมากกว่าปกติ จะทำ ให้สมองผลิตฮอร์โมน Melatoninน้อยลง ส่งผลให้การนอนหลับไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพในการนอนแย่ลง